Sparebank 1 – Egen Pensjonskonto - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Sparebank 1 – Egen Pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

SpareBank 1 Forsikring er et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen, og leverer pensjonsforsikringsprodukter, hovedsakelig til kunder av SpareBank 1 alliansens banker, men også til medlemmer av organisasjoner som LO eller andre som liker selskapets pensjons- og kapitalforvaltning. Selskapet er en utfordrer i markedet og har hatt kraftig vekst de senere årene.  


Bakgrunn for prosjektet 

I 2019 vedtok Stortinget å innføre Egen Pensjonskonto (EPK), med ikrafttredelse 1.1.2021. Egen Pensjonskonto medførte at all pensjonssparing fra innskuddspensjon for en ansatt skulle samles i én konto, samt at den ansatte selv skulle kunne velge hvem som skal forvalte pengene. Gjennom disse grepene søkte myndighetene å gi de ansatte bedre oversikt over sin pensjon, mer påvirkning på forvaltning av midlene samt lavere kostnader.  

Dette var fundamentale og gjennomgripende endringer i det dominerende kollektive pensjonsproduktet – innskuddspensjon – og medførte store konsekvenser for leverandørenes interne prosesser, samhandling mellom aktørene og markedsdynamikken.  

Sparebank 1 Forsikring ønsket å ta en ledende rolle i det nye markedet og etablerte et prosjekt for å identifisere og gjennomføre nødvendige endringer for å levere Egen Pensjonskonto – EPK-prosjektet. 

Prosjektets omfang 

EPK-prosjektets formål var å sikre at alle endringene i Lov om Innskuddspensjon og tilhørende forskrifter i forbindelse med innføringen av Egen Pensjonskonto ble adressert, og at nødvendige utviklings- og endringstiltak for å være i ønsket posisjon 1.1.2021 ble identifisert og gjennomført.  

Prosjektets målområder var: 

 • Strategisk: Prosjektet skulle understøtte organisasjonens strategi og markedsposisjon og ha et aktivt forhold til effektivisering, digitalisering og optimalisering 
 • Teknologisk: Utvikle nødvendige og gode kundeløsninger, effektive grensesnitt mot bransjens felles pensjonskontoregister og legge til rette for intern effektivitet 
 • Organisatorisk: Ansatte internt og i bankene skulle være rustet til å lansere, gi råd om og operere Egen Pensjonskonto på en god måte 

Arbeidet ble gjennomført i tre faser. Analysefasen identifiserte områdene det måtte gjøres utviklings- og endringstiltak på og overordnet omfang av dette samt definerte tydelig mandat for neste fase av prosjektet. I gjennomføringsfasen bestod prosjektet av fem større delprosjekter; IT infrastruktur, kunde- og rådgivningsportaler, kjernesystem, kompetansebygging og kundekommunikasjon. Det ble utviklet systemløsninger som understøttet interne arbeidsprosesser, grensesnitt mot bransjens pensjonskontoregister samt for rådgivere, partnere og kunder. I tillegg ble kommunikasjons- og opplæringsmateriell utviklet. Stabiliseringsfasen sikret at alt virket før lansering, samt fulgte opp løpende i den første driftsperioden. Deretter ble løsningen gradvis overført til linjen. 

Peak Consulting Groups rolle 

Peak hadde ansvar for prosjektledelse og representerte Sparebank 1 Forsikring i bransjeprosjektets operasjonelle og funksjonelle arbeidsstrøm. Dette inkluderte: 

 • Lede det samlede prosjektet 
 • Tett dialog med forretningen for å sikre at løsningene som utvikles støtter opp under strategiske mål 
 • Oppfølging og coaching av delprosjektledere og medarbeidere 
 • Representere Sparebank 1 i bransjeprosjektet, og sikre at selskapets interesser ivaretas og at bransjeprosjektets leveranser kan utnyttes best mulig i selskapets interne prosesser 
 • Koordinere interne interessenter inn mot det eksterne bransjeprosjektet 
 • Sikre forankring og engasjement hos selskapets distribusjonspartnere  

Resultater for Sparebank 1 Forsikring

Resultatet av arbeidet ble: 

 • Sparebank 1 Forsikring var klar for lansering med alle løsninger innenfor tiden
 • Styrket strategiske markedsposisjon og salgskraft – ledende på selvvalgt løsning
 • Mer effektive, digitaliserte og optimaliserte arbeidsprosesser
 • Gode og funksjonelle løsninger for bedrifts- og privatkunder samt ansatte, fra dag 1
 • God styring og effektiv ressursbruk i prosjektet, samt høyt engasjement rundt Egen Pensjonskonto internt og i Sparebank 1 Gruppen

Sett fra SpareBank 1 Forsikring: 

Selskapet fikk en prosjektleder fra Peak som sto for verdier i stil med selskapets kultur. Dette hadde mye å si for den utstrakte samhandlingen på tvers av alle enheter og måten prosjektleder representerte selskapet på. Prosjektlederen klarte å skape entusiasme for prosjektet og fikk frem det beste i selskapets ressurser. Det finnes mange prosjektledere tilgjengelig som kan metodikk rundt prosjektledelse, men det vi fikk gjennom prosjektlederen fra Peak ga en verdi langt ut over dette.  

 • Wenche Seljeseth, Administrerende direktør 

Det finnes mange prosjektledere tilgjengelig som kan metodikk rundt prosjektledelse, men det vi fikk gjennom prosjektlederen fra Peak ga en verdi langt ut over dette. 

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde

Har du lyst å holde deg oppdatert?